DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  https://zsp12wroclaw.edupage.org zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu:  https://zsp12wroclaw.edupage.org

Daty publikacji i aktualizacji 

 1. Data publikacji strony internetowej – 2020.10.01
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

– w pełni zgodna pod względem technicznym,

– częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
  z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.10.30

Aktualizacja: 30.03.2022r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Pod adresem https://zsp12wroclaw.edupage.org dostępne są  dane teleadresowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu i Przedszkolna nr 8 we Wrocławiu:

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich, ul. Suwalska 5, 54-14 Wrocław

Tel. 71 798 69 18  – sekretariat

E-mail: secretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Pod adresem poczty elektronicznej sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl lub telefonicznie 71 798 69 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej 

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
  w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie
  i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna 

 

Budynek szkoły ul. Suwalska 5:

Parter budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Suwalskiej.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest wyposażony w windę.

Portiernia szkoły znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek przedszkola ul. Suwalska 5:

Parter budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Suwalskiej.

Obok budynku znajduje się parking na którym wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest wyposażony w windę.

Sekretariat przedszkola znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku przedszkola w każdej sprawie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek szkoły ul. Lubelska 95a

Parter budynku nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp dla osób
z niepełnosprawnością możliwy jest tylko na blok sportowy budynku.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Sekretariat szkoły znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu nie posiada tłumacza języka migowego.

Instalacja czytnika ekranu NVDA

Program dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące.

Funkcjonalność NVDA

NVDA (NonVisual Desktop Access) to darmowy czytnik ekranu dla komputerów działających w oparciu o system operacyjny Microsoft Windows.

Poniżej tylko niektóre z możliwości NVDA:

 • Wsparcie dla popularnych aplikacji, w tym przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, czatów internetowych czy programów biurowych, w tym Word i Excel.
 • Program NVDA może być instalowany bezpośrednio na komputerze, ale ma również możliwość uruchamiania w całości z pamięci USB lub innych nośników przenośnych.
 • Raportowanie formatowania tekstu (nazwy czcionek, rozmiar, kolor i inne), informowanie o błędach ortograficznych.
 • Automatyczne odczytywanie tekstu pod kursorem myszy i opcjonalna dźwiękowa sygnalizacja położenia kursora myszy.
 • Wbudowany syntezator mowy dla języka polskiego i ponad 43 innych języków.
 • Wsparcie dla wspólnych interfejsów dostępności w tym Java Access Bridge.
 • Wsparcie dla konsoli wiersza poleceń Windows.
 • Wsparcie dla wielu monitorów brajlowskich.
 • Łatwy w obsłudze, całkowicie udźwiękowiony instalator.

Wymagania Systemowe

NVDA działa zarówno na 32-bitowych i 64-bitowych wersjach systemu Microsoft Windows XP lub nowszym. NVDA nie ma dodatkowych wymagań sprzętowych ponad te jakich wymaga system operacyjny. NVDA potrzebuje około 50 MB wolnego miejsca na dysku.

Czytnik ekranu NVDA jest dostępny w pakiecie z eSpeak (wolnym, wielojęzycznym syntezatorem mowy). Dodatkowo NVDA może używać silników mowy SAPI 4 i SAPI 5.

Link do podręcznika użytkownika: https://www.nvda.pl/podrecznik-uzytkownika

Pobierz program: https://www.nvda.pl/pobierz

Skip to content