Opłaty za przedszkole

Zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę oraz  Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz.U. z 2017 poz.2203 oraz z 2018r. poz. 2245 ), ustala się że:

Świadczenia przedszkoli w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu poza bezpłatnymi, wynosi: 1,14 zł

W celu określenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu prowadzi się zapisy godziny przyprowadzania i odbioru dziecka (karta zapisu z czytnika).

Rodzice 6-latków realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnieni z opłat za przedszkole  – płacą wyłącznie za wyżywienie dziecka.

Zwolnienia z opłaty stałej przysługują rodzicom dzieci 6-cio letnich oraz rodzicom posiadającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 

 

Skip to content